قولنامه ای که بوی گل و طعم عسل می دهد

قولنامه ای که بوی گل و طعم عسل می دهد

قولنامه که همیشــه نباید خمیرمایه ماشین، مسکن، پول، ویلا و … داشــته باشــد. قولنامه ای هم هست که موضوع آن عشق است. عشق بین دو انســان که مبارک ترین کار در این جهان است. قولنامه ازدواج، ســیاهه، چرک نویس قباله یا مراسم دیگری که نامی بر آن می گذارند، بوی گل و طعم عسل می دهد. انگار صدای کف زدن و دلهره و التهاب عروس و داماد از درون آن احساس می شود.

با این که دفاتر اسناد رسمی یکی از کارهای اصلی شان صدور قباله هزاران امضای ازدواج اســت، اما هنوز سیاهه ازدواج جای خود و نقش اصلی اش را از دست نداده است. این سیاهه که به نوعی قولنامه ازدواج نام می گیرد، محتوای قباله رسمی را در خود جای داده است؛ طوری که سردفتر متن قباله و شرایط و توافقات خانواده عروس و داماد را از روی آن پاکنویس می کند. اگر هم طرفین بخواهند، شرایط توافق شده شان را بار دیگر مرور می کنند.

گاه آن سیاهه معتبرتر از قباله خواهد بود، چرا که برخی تعهدات فردی را که قانون اجازه ثبت آن را در قباله نمی دهد، در خود جای داده است.

سیاهه نویسی؛ نمایی که همه تجربه اش کرده ایم

635028280130501450اگــر ازدواج کرده باشــید، کــم و بیش مجلس بله بــرون را با تمام دلهره هــا و زیبایی هایش تجربه کرده اید. صرف نظر از آداب و رســوم رنگارنگــی که شــهرها و اقوام ایرانی در برگــزاری این مجلس دارند، محتوای اصلی بله برون روشن است: دستیابی به توافق پایه ای ازدواج و شرایط خانواده ها.

برخی از این توافق ها قبلا در مذاکره خصوصی دو خانواده عروس و داماد به دســت آمده و برخی دیگر در همان بله برون به دســت می آید، اما هرچه حاصل می شــود، در ســیاهه ای نوشته و به امضای مردان و بزرگان حاضر در مجلس می رسد.

معمولا رویه رایج در بیشــتر شــهرهای ایران این گونه اســت که بزرگ تر مجلس شــرایط توافق شــده میان خانواده عروس و داماد را بند به بند از مهریه و شــیربها و پشــت قباله و سایر شرایط رفتاری و … را می نویسد و آن را با صدای بلند در مجلس قرائت می کند.

اگر این شرایط در نهایت مورد قبول بود و تغییری در آن داده نشــد، آن را با خط خوش بر کاغذی نقش و نگاردار می نویســند و در ســینی گذاشته دور مجلس می گردانند. اول از همه پدر عروس و پدر داماد، بعد پیران و مردان بزرگ دو خانواده به عنوان شاهد زیر آن را امضا می کنند و صلوات می فرستند.

ســپس آن شیرینی اصلی سرو شــده و مادر داماد انگشتر نامزدی را در دســت نوعروسش می کند و عروس و داماد نامزد می شوند. آن سیاهه و قبالــه ای که از دل آن بیرون می آید برای همیشــه نزد پدرعروس به یادگاری می ماند. مبارک است…

برگرفته از روزنامه جام جم (شماره: ۲۳۰۰۴۳۲۶)

sigram-icon

برای پیوستن به کانال ما در تلگرام لطفا کلیک کنید 

One Response

  • بوت پاشنه بلند زنانه
    آذر ۲۶, ۱۳۹۶

    وای خیلی خوبه ساییتون

    بوت پاشنه بلند زنانه آذر ۲۶, ۱۳۹۶
    پاسخ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *