قولنامه مسکن، قولنامه ای برای زندگی

قولنامه مسکن، قولنامه ای برای زندگی


یکــی از مهم ترین دارایی های همه ما مســکن و محل زندگی اســت که برای به دســت آوردن و نگهــداری از آن همــواره تلاش می کنیم و بــدون تردید اولین مرحله در این مسیر معامله و قولنامه است.

بدون تردید همه ما از امضا کردن قولنامه خرید ملک بســیار خرسند و شاد خواهیم شد، اما این شور و نشاط هرگز نباید مانع از دقت و توجه به اصول معامله ملک بشــود. پس باید از همان ابتدا خشت اول را درست کار بگذاریم تا خانه محل آرامش باشد، نه سوهان روح.

از این رو نحوه تنظیم صحیح قولنامه خرید ملک را کاملا بررســی خواهیم کرد تا لذت خانه دار شدن همیشه در کام ما شیرین باقی بماند.

در قولنامه خرید ملک طبق قانون ابتدا باید مشــخصات خریدار و فروشــنده بــه طور کامل قید شــود، گرچه قبل از دست به قلم شــدن مســئول آژانس املاک برای پرکردن ۹ماده اصلی قولنامه تمام مدارک شناسایی دو طرف معامله و همچنین ســند مالکیت مورد معامله بررســی و تائید شده است، اما باز هم دقت کنید در نوشتن مشخصات در سند سه نســخه ای قولنامه مشکلی به وجود نیاید و همه موارد طبق اسناد معتبر تنظیم شده باشد.635028213449110313

پس از این مرحله، نوبت به ثبت دقیق مشــخصات ملک یا مغازه مورد معامله است که باید دقیقا از روی سند مالکیت تنظیم شــود. نشــانی، متراژ، سال ســاخت و پلاک ثبتی یا به طور کلی تمام اطلاعات مربوط به اعیان و عرصه آن جزو اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت در قولنامه است. سپس به قول معروف حســاب، حساب است و کاکا برادر! پس می رسیم به رقم مورد معامله و توافق طرفین در این باره که باید رقم دقیق مورد معامله خوانا و دقیق به صورت حروف و عدد قید شــود، اما تبصره هایی هم در این بخش باید در نظر گرفته شود.

همگــی می دانیم طبق عرف باید مبلغی به عنوان بیعانه از ســوی خریدار به فروشنده پرداخت شود که درباره معامله ملک این مبلغ زیاد نیست و حدود ۲۰ یا ۳۰ درصد ارزش مورد معاملــه خواهد بود، اما همان هم به هر صورتی که پرداخت می شــود باید کاملا با ذکر تاریخ درقولنامه قید شود و پس از آن درباره باقیمانده و زمان پرداخت آن صحبت خواهد شد و قول و قرار در قولنامه مکتوب می شــود. (در هر مرحله اگر از چک استفاده می شود تاریخ، بانک عامل، شماره چک و رقم باید کاملا در قولنامه مکتوب و تائید شود).

چهارمیــن مرحله از بحث قولنامه ملک درباره شــرایط تنظیم ســند خواهد بــود که در این بند خریدار و فروشــنده وعــده می کننــد در روز و تاریخی مشــخص هر دو با هم به یکی از دفاتر اســناد رسمی که مشخصات آن نیز در قولنامه قید می شــود، مراجعه کنند و شــرایط انتقال سند مالکیت از سوی فروشنده برای خریدار مهیا شود. در این بخش طرفین تعهد می کنند در صورت حضور نیافتن در تاریخ و محل مورد توافق برای طرف مقابل جبران خسارت کنند.

لازم بــه یادآوری اســت مدارک مورد نیــاز برای انتقال ســند در دفاتر اســناد رســمی عبارتند از: اصل سند، مدارک شناســایی مالک و خریدار، برگه پرداخــت مالیات، گواهی پایان کار شهرداری، برگه پرداخت شده عوارض شهرداری و قولنامه از مهم ترین آنهاســت؛ اما در بخش بعدی قولنامه ـ که بیشــتر مربوط به فروشنده ملک است ـ شرایط تسلیم مــورد معاملــه به خریدار قید خواهد شــد و در این بند، تاریخ تســلیم ملک به خریدار با تمــام ملحقاتی که در قولنامه قید شــده نوشته می شود. به یاد داشــته باشیم در این بند باز هم فروشــنده متعهد می شود که اگر در تاریخ مورد توافق نتواند مورد معامله را تسیلم خریدار کند باید از عهده جبران خسارت خریــدار برآید. بخش پایانی این مرحلــه درباره هزینه های ناشی از نقل و انتقال ملک است که در آن طبق عرف جامعه، فروشــنده تعهد می کند همه مبالــغ را بپردازد، اما اگر توافق دیگری صورت گیرد باید در قولنامه مکتوب و میزان آن نیز مشخص شده باشد.

مرحله ششــم تنظیم قولنامه خریــد ملک مربوط به آثار معامله است. به این صورت که فروشنده متعهد می شود مورد معامله را نمی تواند به غیر از خریدار فعلی که مشخصات آن در قولنامه قید شــده معامله کند و اگر فروشــنده به این تعهد خود عمل نکند، خریدار حق فســخ قرارداد را دارد و می تواند از فروشنده مبلغی را که بین طرفین توافق شده است علاوه بــر همه مبالغ پرداختی خــود به عنوان جریمه طلب کند. در قسمت بعدی، بار دیگر فروشنده متعهد می شود تا برای روز محضــر همه مدارک لازم برای انتقال ســند را تهیه و آماده نماید. شــاید مورد مشابهی مثل بند قبلی مربوط به هزینه ها در قولنامه مطرح شده باشد، اما برای تاکید دوباره و جلوگیری از هرگونه ســوءتفاهم چگونگی پرداخت هزینه های نقل و انتقال و حق التحریر در این برگه ســه نســخه ای قید شده و هرگونه توافق بین طرفین باید در این بند قید شده باشد.

امــا نکاتی که هنگام تنظیم قولنامــه باید آنها را رعایت کنیم:

۱ ـ هرگز بی مورد اعتماد نکرده و شــخصا همه مدارک را کنترل کنیم و در صورت لزوم بررســی دقیق تری داشــته باشیم.

۲ ـ با مراجعه به یکی از دفاتر اســناد رسمی و ارائه پلاک ثبتی از شرایط مورد معامله آگاهی کسب کنیم.

۳ ـ مدارک شناسایی مالک را با اطلاعات مندرج در سند رسمی ملک خوب مطابقت دهیم.

۴ ـ قبــل از تائیــد هویت مالک و اصالت آن با ســند هیچ مبلغی را به مالک پرداخت نکنید.

۵ ـ از تنظیم قرارداد در بنگاه های غیرمعتبر جدا خودداری کنید.

۶ ـ هرگز کمک گرفتن از وکیل نشانه ناتوانی شما در این امر نیست. پس این فرصت را از خودتان دریغ نکنید.

۷ـ به یاد داشــته باشید اگر یک ملک به چند نفر فروخته شده باشد، مالک، اولین خریدار است.

۸ ـ همیشه از بنگاه بخواهید کد رهگیری معامله را برای شما آماده کند، چون با صدور این کد ملک مورد نظر تا هنگام تنظیم سند قابل معامله نیست.

۹ ـ تمام تعهدات طرفین را که در قولنامه قید شده، کامل مطالعه کنید.

۱۰ـ هر رقمی که بین طرفین رد و بدل می شــود باید در قولنامه قید شود و هر دو طرف آن را امضا و تائید کنند.

۱۱ ـ خســارت تاخیر در انجــام معامله را جدی بگیرید و هرگز از آن چشمپوشی نکنید. با رعایت این موارد می توان گفت معامله بدون دردسری را تجربه خواهید کرد.

برگرفته از روزنامه جام جم (شماره: ۲۳۰۰۴۳۲۶)

sigram-icon

برای پیوستن به کانال ما در تلگرام لطفا کلیک کنید 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *