هر آنچه باید درباره قولنامه خودرو بدانید

هر آنچه باید درباره قولنامه خودرو بدانید همان طور که می دانیم کلمه قولنامه در بین مردم کوچه و بازار همیشــه یادآور خرید ملک یا خودرو بوده اســت پس می تــوان این گونه گفــت که عرف بازار قولنامــه را در این دومورد شــناخته و قبول کرده است. با این حال در میان این دو قولنامه،

ادامه مطلب و ...