قولنامه ای که بوی گل و طعم عسل می دهد

قولنامه که همیشــه نباید خمیرمایه ماشین، مسکن، پول، ویلا و … داشــته باشــد. قولنامه ای هم هست که موضوع آن عشق است. عشق بین دو انســان که مبارک ترین کار در این جهان است. قولنامه ازدواج، ســیاهه، چرک نویس قباله یا مراسم دیگری که نامی بر آن می گذارند، بوی گل و طعم عسل می دهد. انگار صدای کف زدن و دلهره و التهاب عروس و داماد از درون آن احساس می شود.

ادامه مطلب و ...